032966

 

Na 70. godišnjicu smrti jednog od najvećih naučnika Nikole Tesle, 07. 01. 2013. Beograd je dobio Centar za istraživanje nasleđa Nikole Tesle. Osnivači Centra najavljuju da će se baviti Teslinim izumima, približiti ga mladima, ali i ostvariti njegovu najveću želju - izgraditi toranj i savremeni naučni centar Nikola Tesla - simbole nove Teslijanske civilizacije.

 

 

 

                                                                   

 

HRISTOS VOSKRESE!

tesla-uskrs

 

 

 

                                                                   

KREATIVNA MISAO

 
 
Poštovani,

    informacije o najnovijim aktivnostima "Međunarodnog centra za istraživanje nasleđa Nikole Tesle" možete naći na:
 http://www.teslaheritage.com/ :

- predavanja delegacije Centra na seminaru u Institutu za Opštu Fiziku Ruske Akademije Nauka "Prohorov" (ИОФ РАН "А.М.Прохоров"),
- predavanja delegacije Centra na XIII Međunarodnoj multidisciplinarnoj naučnoj konferenciji "Etika i nauka budućnosti"- na temu "Mir analogije- sličnost svetova",
- dogovorenoj saradnji Centra sa Sveruskim Institutom Za Elektrifikaciju Seoskih Domaćinstava Ruske Akademije Nauka, na čijem je čelu akademik, profesor, doktor tehničkih nauka Dmitrij S. Strebkov, autor preko 100 patenata zasnovanih na idejama Nikole Tesle ... O aktivnostima tog Instituta pisao sam u časopisu KPV: "Ruski Naučnici – na korak do Bežičnog prenosa energije",  http://kpv.rs/?p=1880

    Činjenica da smo zakoračili u 21. vek trebala bi biti motiv za dalja istraživanja i nove spoznaje. Materijalni deo realnosti u kojoj živimo opisan je važećim teorijama klasične nauke, no oblast duha ipak izmiče savremenoj fizici i sva problematika iz tog domena razmatra se u oblasti metafizike ili čak ezoterije. Jedna od veoma značajnih reperkusija postavki Modela KGE je to što oba, dijametralno suprotna filozofska pravca «materijalizam» i «idealizam», dovodi u potpuno ravnopravan odnos, dajući za pravo i onima koji materiju smatraju jedinom supstancom i merilom svega, ali i onima za koje su duhovne vrednosti ili uopšte ideje potka stvarnosti, ono što je najbitnije.

Tekst u kojem se razmatra " Korelativnost prostornih i vremenskih bića" možete naći na:  http://kpv.rs/?p=3095#more-3095 .

 

Citat iz teksta:

…svaki «materijalno-prostorni» fenomen uvek ima i svog “duhovno-vremenskog” dvojnika, tj. svoju “ogledalsku, misaonu sliku” ili duhovnu (suptilno-energetsku) formu određenog nivoa svesnosti kao svoju “prostorno-vremensku” – inverziju. I obrnuto…

mene asocira na poznatu izjavu Mitra Tarabića ("Kremansko proročanstvo"): ” Napraviće čovek neko sokoćalo sa kojim će moći viđeti šta se zbiva na drugoj strani zemaljskog šara (G.M. – televizor), ali ti kume nećeš moći samnom mrtvijem razgovarati – iako će to biti kao dlaka do dlake na ljudskoj glavi … “...,
a možda će zainteresovati i vas ...

Sve najbolje vam želim.

Idemo dalje !
Srdacan pozdrav,

Goran Marjanovic.

 

Etika i nauka buducnosti

 
29-30 марта в г Москва,  состоится XIII Международная междисциплинарная научная конференция "Этика и наука будущего" на тему "Мир аналогий - подобие миров".
 
29-30 marta u Moskvi se odrzava XIII Medjunarodna medjudisciplinarna naucna konferencija "Etika i nauka buducnosti"- na temu "Mir analogije- slicnost svetova".
 
Delegaciju iz Srbije,iz Medjunarodnog centra za istrazivanje nasledja Nikole Tesle, Beograd, Bul Despota Stefana 37, predstavljaju:
 
Milka Kresoja
Spasoje Vlajic
Goran Marjanovic
Vitalij Pravdivcev
 
 
 

1) Цивилизация Теслиана:

Никола Тесла : «Любовь- к Человечеству и Высшему миру – да будет Свет! - пут в Цивилизацию Теслиана-  »

Магистр Милка Кресоя, основатель Международного Центра исследования наследия Николы Тесла

Белград, Сербия

2) ОТРАЖЕНИЕ ЧИСТОГО ЗАКОНА ЧИСЕЛ В ЗАКОНАХ ФИЗИЧЕСКОГО МИРА

Автор: дипломированный инженер Спасое Влаич

Основатель Международного центра исследований наследия Николы Теслы

Белград, Сербия,

3) ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ ВОЛНОВЫХ ЧАСТИЦ И ДУХОВНЫХ «ФОРМ»  СУЩЕСТВОВАНИЯ МАТЕРИИ

Инж Горан Марянович,основатель  Международного Центра исследования наследия Николы Тесла

 Белград, Сербия

4) "Фрактальность Мест Силы. Зеркала как рукотворные Места Силы".

Виталий Правдивцев, официальный представитель Международного Центра исследования наследия Николы Тесла

Белград, Сербия

 

Ugovor o saradnji

  
U MOSKVI JE 28 03 2014 POTPISAN UGOVOR O SARADNJI IZMEDJU MC ZA ISTRAZIVANJE NASLEDJA NIKOLE TESLE,BEOGRAD,SRBIJA KOJI PREDSTAVLJA PREDSEDNIK MILKA KRESOJA I RUSKE AKADEMIJE NAUKA-SVERUSKOG INSTITUTA ZA ELEKTRIFIKACIJU SEOSKIH DOMACINSTAVA, KOJI PREDSTAVLJA 
A K A D E M I K  DR  DMITRIJ STREBKOV.
 
POTPISIVANJU UGOVORA PRISUSTVOVALI:
ING SPASOJE VLAJIC
ING GORAN MARJANOVIC
DR VITALIJ PRAVDIVCEV 
 
5
 
34
 
 
 
 
 

Отражение чистого закона чисел в законах физического мира

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

Фрактальность Мест Силы (МС)

 

Слайд 1. Фрактальность Мест Силы (МС). Зеркала как рукотворные Места Силы.

 

 

 

 

 

Слайд 2. Закон Подобия.

То, что целое и его части, как правило, чем-то напоминают друг друга, люди заметили еще в глубокой древности. Так, китайские мыслители прямо заявляли, что часть является миниатюрною копией целого. А египетский мудрец Гермес Трисмегист – мифический основатель тайного учения – герметизма, еще несколько тысячелетий назад выразил это наблюдение в виде одного из космических законов. «Что наверху, то и внизу. Что внизу, то и наверху…»  

 

 

Слайд 3. Закон фрактального подобия.

Сегодня этот закон признан и наукой. Его называют законом подобия части и целого. Этот закон говорит о том, что часть системы в определенном смысле является миниатюрной копией всей системы. Сегодня всё чаще употребляется другие названия этого закона – Закон Самоподобия систем или Закон фрактального подобия. Термин «фрактал» был введен сравнительно недавно – в 1975 г. Происходит он латинского слова «fractus» - дробный, ломанный, разбитый. Бенуа Мандельброт, который ввел этот термин в научный обиход, называет фракталом структуру, состоящая из частей, подобных целому.

Даже небольшая часть фрактала содержит информацию обо всем фрактале. Часто фрактальность предполагает не только подобие структуры или принципов функционирования, но и подобие эволюционное, временнóе. То есть любая часть Целого в определенном смысле повторяет эволюционный путь и принципы функционирования Целого.

 

Слайд 4. Закон Триединства.

Тут следует заметить, что между Информацией, Энергией и Веществом существуют принципиальные отличия. Без их знания будет трудно понять особенности действия Мест Силы.

Хочу сразу подчеркнуть, что Информация и Энергия – не одно и то же.

Информация. Количество переданной информации и эффект от её воздействия на получателя не зависит от количества энергии, затраченной на ее передачу. Информация (смысл, сознание…) – не материальна, то есть не энергетична и не вещественна.

Энергия. И хотя чистой, безинформационной энергии, скорее всего, не существует, Энергия всё же не является информацией. Она – лишь носитель информации, посредник между Информационным и Вещественным мирами. Под воздействием Информации Энергия то и дело по-новому структурирует себя, порождая различные формы Вещества. Одни и те же «первичные» энергетические сгустки (электроны, протоны, нейтроны и пр.), меняя свою комбинацию, создают те или иные химические элементы… Важнейшим свойством Энергии является то, что она не уничтожима. Как в своё время говаривал М.В. Ломоносов, «Ежели в каком месте энергии убудет, то в другом месте ее на такую же величину прибудет». А потому количество Энергии в замкнутой Вселенной – есть величина постоянная.

Вещество, как и Энергия, способно воспринимать, хранить и передавать информацию, но само при этом информацией не является. Одна и та же информация может быть записана на самых разных вещественных носителях: на бумаге, на магнитных носителях, на фотопленке, камне и пр. В отличие от Энергии, Вещество уничтожимо. После выполнения жизненной программы материальное тело распадется, вновь превратившись в первичные формы Энергии. Со временем из них может быть создано новое Вещество.

А вот Информация даже убывать не может. Эту идею неубывания информации очень образно выразил Бернард Шоу (1856-1950): «Если у нас с Вами имеется по одному яблоку, и мы ими обменяемся, у нас останется опять-таки по одному яблоку. Но если у нас с Вами есть по идее, и мы ими обменяемся, то у нас уже будет по две идеи». Отсюда и естественный логический вывод: при обмене информацией её количество у отправителей не уменьшается. Значит, во Вселенной количество информации может только возрастать. По сути, речь идет о неуничтожимости информации.

Вещество – уничтожимо. Энергия – не уничтожима, но её количество во Вселенной постоянно. Информация – не уничтожима, и её количество во Вселенной постоянно растет.

 

5Слайд 5. Downsizing-эффект (эффект сжатия).

Но общая энергетическая нейтральность Вселенной вовсе не означает равномерную размазанность Энергии по ней. Астрономические наблюдения последних десятилетий выявили интересную закономерность. Оказалось, что галактики расположены в пространстве далеко не случайным образом. Структура их распределения напоминает ячеистую сеть: узкие стенки из скоплений и сверхскоплений галактик, а внутри этих ячеек – пустоты, так называемые войды. По сути, Вселенная представляет собой что-то типа энергоинформационного войлока.  

 

 

6

Слайд 6. Ячеистые структуры.

Математическое моделирование показало, что такое распределение Энергии и Вещества во Вселенной далеко не случайно. Это – результат действия неких глобальных и могущественных сил. Получается, что Вселенная строится как бы планово, иерархично, «сверху-вниз», по сетевому принципу...

 

 

 

7Слайд 7. Естественные сетевые структуры.

 Закон фрактального подобия работает на всех уровнях вселенной. Мы можем увидеть сетевые структуры на всех уровнях иерархии. Более того, наблюдая возникновение связей между энергоинформационными сгустками в видимой природе, например, при развитии грибниц или появлении новых нейронных связей в человеческом мозге (формирование нейронной сети начинается через синапсы), мы можем представить себе механизм появления энергоинформационных сетей и в более крупных масштабах – вплоть до скоплений метагалактик. 

 

 

8Слайд 8. Искусственные сетевые структуры.

По этим же законам идёт эволюция и коммуникационных сетей человечества. От личностных, непосредственных связей между людьми – к появлению транспортных артерий для передвижения материальных объектов, энергетических сетей – для передачи энергии. Экспоненциальный рост информационных сетей за последние десятилетия говорит о том, что человечество входит в новую коммуникационную фазу. Очевидно, что следующим этапом будет сращивание искусственных (техногенных) сетевых структур с природными.

Как это будет происходить? Можно пофантазировать... Сначала это будут встроенные в человека чипы, связывающие его с планетарной информационной сетью –Интернетом. На следующем этапе – связь искусственной, рукотворной информационной сети планеты (Интернета) с природной – Информационным полем планеты (ноосферой) и через неё – с Информационным полем Вселенной.

И здесь чрезвычайную важность приобретет изучение особенностей Мест Силы.

 

9Слайд 9. Разрежения и сгустки.

Очевидно, что энергоинформационный «войлок» Вселенной не однороден. В нём есть разрежения и сгустки с повышенной плотностью Энергоинформации.

 

 

 

 

10Слайд 10. Любой объект Вселенной – это Место Силы.

Любой видимый и невидимый объект Вселенной (от метагалактик до материальных объектов и элементарных частиц) – это своеобразное Место Силы, то есть место с повышенной плотностью Энергии и Информации. Место Силы не только воспринимает энергетические и информационные потоки извне, но и само генерирует и источает подобные потоки, обогащая ими Целое – Вселенную.

 

        

 

11Слайд 11. Сила. (История понятия).

Наши предки не сомневались в том, что весь мир пронизан жизненной силой. Называют эту жизненную силу по-разному. В китайской философии её называют Ци или Чи, в индуизме – Прана, в иудаизме – Руах, в христианстве – Святой Дух («Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни подателю»...). Судя по всему, именно эту жизненную энергию имели в виду и ученые последних веков – когда говорили об эфире, магнетизме, витальной энергии, энергии Вриль, одической силе или энергии од (Карл Райхенбах), Z-излучении (Александр Чижевский), оргоне (Вильгельм Райх), физическом вакууме (Поль Дирак), энергии времени (Николай Козырев), хрональной энергии (Альберт Вейник), Суперсиле (Пол Дэвис)...

 

12Слайд 12. Что представляет собой эта Сила?

Судя по всему, эта нематериальная энергия существует сама по себе, независимо от людей. Возможно, это какое-то физическое поле, наподобие электромагнитного, но обладающее более универсальными свойствами. Древние мудрецы считали, что жизненная сила может накапливаться, расходоваться и перемещаться в пространстве. Кроме того, она способна усиливать или ослаблять энергетику материальных объектов, в том числе и живых существ. Путём прямого влияния на подсознание людей она может воздействовать на их психику, вызывать у них эмоциональные подъемы, озарения, «просветления», открывать дополнительные резервы – типа ясновидения. Эта таинственная жизненная сила также может даровать человеку дополнительную энергию, исцелять от недугов... Жизненная энергия или жизненная сила лежала в основе древних систем целительства.

Если коротко, то Сила – это какая-то невидимая и всепроникающая мировая субстанция, способная генерировать, хранить и передавать Энергию и Информацию на расстояния.

 

13Слайд 13. Фрактальные Места Силы.

В каждом Месте Силы имеются локальные максимумы – фрактальные Места Силы. Человек имеет фрактальные Места Силы – чакры и акупунктурные точки, соединенные энергетическими меридианами.

 

 

 

 

14Слайд 14.

Говоря о фрактальности МС, мы упомянули, что планеты тоже имеют свои МС – места с более или менее плотной ЭИ, места с концентрацией и разрежением ЭИ. Наша планета – не исключение. Если бы мы могли взглянуть на Землю в диапазоне невидимых энергий, то перед нами предстало бы нечто, похожее на ёжика с торчащими во все стороны энергетическими иголками. С помощью этих «иголок» – энергопотоков, как полагают, наша планета обменивается энергией и информацией с Космосом. Особые зоны, через которые происходит этот обмен – своего рода акупунктурные точки планеты. Именно их чаще всего и называют «Местами Силы». Именно здесь из-под земли вырываются особо большие сгустки энергии, вызывая порой необъяснимые наукой явления.

Некоторые закономерности расположения таких зон сегодня уже известны. Так, установлено, что чаще всего такие аномальные зоны связаны с геологическими разломами, пересечением подземных водных потоков, залежами ископаемых...

 

15Слайд 15. Энергетические сети Земли.

А кроме того, выяснилось, что вся планета покрыта полосами электромагнитных полей, которые, пересекаясь, создают своего рода энергетические сетки, узлы которых представляют собой локальные Места Силы. Предполагают, что эти сети возникают в результате сложного взаимодействия геофизических и космических процессов.

Построены энергетические сети по фрактальному принципу: их крупные ячейки состоят из более мелких, те, в свою очередь – из еще более мелких и т.д

Одновременно с прямоугольными и косоугольными энергетическими сетками на Земле существуют и более сложные структуры. Как ни странно, но о них знали еще древние мудрецы. Например, в древнеиндийском эпосе «Махабхарата» прямо говорится, что Земля поделена на равные треугольники. А за 4 века до н.э. Платон (427-347 до н.э.) устами Сократа в своем знаменитом диалоге с Федоном произнес странную, казалось бы, фразу: «Земля, если взглянуть на неё сверху, похожа на мяч, сшитый из двенадцати кусков кожи».

Сегодня смысл этого высказывания начал проясняться. Выяснилось, что Земля похожа на кристалл, который имеет своего рода силовой каркас из правильных многогранников: додекаэдра (из 12 пятиугольников) и икосаэдра (из 20 треугольников), как бы вписанных в земной шар и спроецированных на его поверхность. Получается, что в энергетическом диапазоне Земля на самом деле напоминает футбольный мяч. Вершины этих многогранников совпадают с мировыми геомагнитными аномалиями и зонами экстремального атмосферного давления, а узлы этой глобальной сети соответствуют местам зарождения древних цивилизаций. Объясняют это тем, что подобные упорядоченные структуры требуют для своего сохранения минимум энергии.

 

16Слайд 16. Жизненная сила = Энергоинформация.

Энергия, которую объект излучает вовне, всегда модулирована информацией о его состоянии. Другими словами, объект излучает не чистую Энергия, а Энергоинформацию. По существу, это то, что раньше именовалось Жизненной Силой и другими многочисленными названиями. При этом количество Силы определяется плотностью потока излучаемой Энергии, а её качество – Информацией, которую несет энергетический поток.

 

 

17Слайд 17. Эксперименты Н.А. Козырева.

В 70-х годах прошлого века ленинградский астрофизик Н.А.Козырев, изучая происхождение энергии звёзд, сконструировал специальные приборы (крутильные весы, электронные мосты...), позволяющие измерять величину и качество Энергоинформации, излучаемой объектами на разных стадиях их жизненного цикла.

Эксперименты выявили интересную закономерность: здоровые, развивающиеся объекты излучают потоки структурирующей энергоинформации – увеличивающей организованность и порядок. Условно её можно назвать «позитивной»

И наоборот, при разрушении, умирании объекта в нём идёт нарастание хаоса, энтропии или, как говорил Козырев, «потеря организованности».При этом излучаемая объектом Энергия несёт информацию распада, разложения. Её мы опять-таки условно можем называть её «негативной».

Для наглядности приведу случай, описанный ассистентом Козырева. Как-то Козырев обратил его внимание на интересное явление: «Смотрите, как интересно. Два дня назад поставил букет цветов, и стрелка немедленно стала притягиваться к нему. Букет стал вянуть - стрелка от него стала отталкиваться. Получается, что реагирует на живое!?». «Я, – вспоминает ассистент, – подошел к тумбочке. Действительно стрелка прибора показывала в противоположную сторону от букета. И вдруг стрелка повернулась на меня. Шаг в сторону – стрелка возвращается на нейтраль, шаг к тумбочке – эффект повторяется… Я сказал об этом Козыреву. Он с интересом подошел посмотреть. Стрелка стала отталкиваться от него… Так мы по очереди подходили к прибору, и реакция сохранялась одинаковой. От Козырева отталкивается, ко мне притягивается. В конце концов, Козырев грустно вздохнул: «Ты молодой, в тебе жизнь кипит, а я старик – скоро умру, как эти цветы…» И мы как-то не весело рассмеялись от того, что оба отлично поняли, на что реагирует стрелка…»

 

18Слайд 18.

Понятно, почему люди старались не селиться в гиблых местах. Места с пониженной энергетикой по принципу сообщающихся сосудов буквально высасывают энергию из окружающего пространства, а следовательно, и из живых существ, попавших в эту зону. Обычно это низменные места.

А вот возвышенные места, как правило, обладают повышенной энергетикой. Энергия через них как бы вытягивается из недр, канализируется и выбрасывается наружу. Казалось бы, рецепт очевиден: найди место с высокой энергетикой и живи в нём вечно. Но вот что интересно. Археология свидетельствует, что люди, хотя и жались к Местам Силы, никогда не устраивали свои жилища непосредственно в их центре – месте с максимальной энергетикой. Капища, культовые сооружения – да, ставили именно в центре Места Силы, но жить в них – ни-ни... Устраивали жилье где-то поблизости. Почему?

А дело в том, что длительное пребывание непосредственно в Местах Силы тоже может быть опасным для здоровья. Избыток жизненной силы, которой они одаривают нас, может вызвать рост новообразований, онкологические заболевания, незатухающие воспалительные процессы, повышенную агрессивность...

Для длительного пребывания хороша «золотая середина» – комфортная зона.

 

19Слайд 19.

Становится понятным, почему цивилизации чаще всего зарождались и достигали высокого уровня не в самих Местах Силы, не на самых больших возвышенностях Земли, а вблизи их – на Территориях Силы, сочетающих повышенную энергетику и удобства для проживания. Обычно это приподнятые участки суши, предгорья, долины с плодородной почвой, водой, с удобными транспортными возможностями...

К примеру, плотность энергии в Европе выше всего в Альпах, но европейская цивилизация берет своё начало не там, а рядом  – на Балканском полуострове – территории повышенной, но не максимальной Силы.

 

20Слайд 20. Качества Мест Силы.

В народе Места Силы всегда почитались как священные, сакральные.Издревле здесь располагались различные культовые сооружения: языческие святилища, жертвенники, возводились капища... Шаманы – люди, наделенные особым даром видения иных миров, убеждены, что в Местах Силы им проще установить прямой контакт с духами и божествами. Позднее на этих же местах возводились часовни, пагоды, ступы, закладывались храмы и монастыри. И что интересно, произнесенные в них молитвы на самом деле помогали – как будто им здесь и впрямь проще долетать до небес.

Сегодняшние исследования подтверждают, что в этих сакральных местах на самом деле активизируются психические процессы, происходит более тесный контакт человеческого сознания с энергоинформационным полем Космоса. Священнодействия, совместные радения, хороводы, пляски в Местах Силы приобретают особую, сплачивающую силу. Нередко здесь происходит настоящее программирование сообщества. Люди легче заражаются общими эмоциями, переживаниями, идеями, которые в дальнейшем выливаются в конкретные действия.

Этими же качествами, хотя и в меньшей мере, обладают Территории Силы. Как правило, здесь более богатая и мощная растительность, сюда на отдых и для восстановления сил приходят животные и люди. На этих благодатных территориях идёт постоянная подзарядка организма энергией и оздоравливающей силой, гармонизируются отношения человека с природой.

 

21Слайд 21. Патогенные зоны.

Однако есть на Земле места, где человек чувствует себя дискомфортно. В народе они пользуются дурной славой, их нередко называют гиблыми, проклятыми местами... После пребывания в них у люди заметно снижаются защитные функции организма, нарушается деятельность центральной нервной системы, люди чувствуют себя обессиленными, нередко заболевают, а то и умирают. Сегодня эти зоны называют патогенными, дословно – «вызывающими заболевания». Наши предки знали старались не жить в подобных местах и даже придумывали способы, чтобы выявлять их. К примеру, перед тем, как начать строиться на новом месте, они устраивали на нём пастбище для домашних животных. Через некоторое время животных забивали и внимательно изучали их внутренности. Если жизненно важные органы животного, особенно печень, оказывались пораженными болезнями, для поселения подбирали другое место. А Петр Первый вдоль будущих проспектов и улиц Петербурга приказывал устанавливать столбы с подвешенными на них кусками сырого мяса. В тех местах, где мясо портилось, строить дома было запрещено. Разрешалось только там, где мясо завяливалось, но не гнило. 

 

22Слайд 22. Патогенные зоны, связанные с воздействием Энергии (количественная сторона)

1. Геопатогенные зоны (ГПЗ) имеют природное происхождение. Источниками восходящих или нисходящих потоков Энергии в этих зонах могут быть глубинные геологические разломы, вулканы, подземные и наземные водные потоки, низины, энергетические сетки планеты... Причиной вредного воздействия этих зон, прежде всего, является повышенная и пониженная энергетика – выходящая за пределы комфортного для живых существ диапазона.

Место с пониженной энергетикой начинает вытягивать силы из всего, что превышает среднюю энергетику этой территории. Живые организмы здесь слабеют, быстро устают и, естественно, начинают всячески экономить силы: становятся мало подвижными, появляется апатия, депрессия, ослабевает иммунитет...

Место с повышенной энергетикой действуют с точностью до наоборот: в перенасыщенном избыточной энергией организме могут обостриться скрытые проблемы, вспыхнуть воспалительные процессы...

Другими словами, при длительном пребывании или частом посещении геопатогенной может стать зона с любой экстремальной энергетикой: и повышенной, и пониженной.

2. Технопатогенные зоны (ТПЗ) имеют искусственное, техногенное происхождение. Это могут быть вредные для здоровья живых существ сверхбольшие дозы электромагнитных, радиоактивных, акустических и других видов излучений, а также химическое загрязнение территорий.

 

Слайд 23. Патогенные зоны, связанные с воздействием Информации (качественная сторона)

3. Биопатогенные зоны (БПЗ) связаны с негативной информацией органического происхождения, возникающей в результате разложения биологического объектов. Это могут быть кладбища, места массовых захоронений животных, больницы, морги, свалки бытовых отходов…

4. Психопатогенные зоны (ППЗ) связаны с негативной информацией психического происхождения. Источниками такой информации могут быть места с нездоровой психологической атмосферой: тюрьмы, больницы, толпы агрессивно настроенных людей, места магических ритуалов и т.п.

 

24Слайд 24. Усиление Мест Силы

Люди всегда интуитивно, а порой и совершенно сознательно, тяготели к местам с повышенной энергетикой. Здесь они лучше себя чувствовали, меньше болели, земля давала более высокие урожаи... Но далеко не всегда удавалось обосноваться на таких территориях. И тогда люди (возможно с чьей-то подсказки) научились искусственно привлекать природную силу в места своего проживания.

Прежде всего – с помощью искусственных сооружений. Считалось, что Жизненная Сила может накапливаться и концентрироваться в конструкциях определенных форм. Такие энергетические резонаторы известны с давних времен. Непосредственно на поверхности земли сооружались каменные круги,  спирали, лабиринты, возводились мегалитические комплексы, дольмены... Возводили и высокие сооружения: курганы, пирамиды, храмы... Китайские пагоды, тибетские ступы, мантровые колеса, храмы, церкви, часовенки... – всё это способы привлечь дополнительную Энергию и Информацию.

 

25Слайд 25.Привлечение дополнительной Энергии

Как полагают, дополнительная энергия из Космоса и недр Земли привлекается, во-первых, за счет высоты, то есть дополнительной разности потенциалов между вершиной сооружения и поверхностью Земли. А во-вторых, за счет специальных энергетических наверший – куполов различных геометрических форм, играющих роль своеобразных антенн-резонаторов.

 

 

26Слайд 26. Древние пирамиды 

Многочисленные эксперименты убедительно доказали, что особенно сильными свойствами обладает пирамидальная форма. Выяснилось, что пирамиды –  одни из самых эффективных устройств для концентрации, преобразования и распределения жизненной энергии.

Огромное число рукотворных пирамид по всему Земному шару (Египет, Китай, Мексика, Ирак, Судан...) говорит о том, что древние знали о свойствах пирамид, и строили их специально.

 

 

27Слайд 27. Назначение пирамид

Об истинном назначении пирамид мы можем только догадываться. Сегодня преобладает точка зрения, что пирамиды – это не гробницы, а гигантские антенны, эффективные инструменты для энергоинформационного взаимодействия с Космосом. Другое возможное назначение искусственных пирамид – гармонизация окружающего пространства, насыщение его жизненной энергией, нейтрализация геопатогенных зон.

 

 

28Слайд 28. Изменение ландшафта?

Энергетику территорий можно поднять, придавая более совершенную форму естественным горам или холмам. Раскопки последних лет показали, что древние цивилизации иногда шли именно по этому пути: обрабатывали и наращивали склоны, обкладывали их камнями, плитами. Сформированные таким образом пирамиды приобретали ярко выраженные энергетические свойства.

Так, в Боснии в результате геологических исследований выяснилось, что под горой Височица скрывается древняя каменная ступенчатая четырехгранная пирамида с усеченной вершиной. В 2006 году под метровым слоем земли обнаружены огромные каменные блоки, которыми были обложены грани пирамиды. Анализ показал, что они изготовлены из невероятно крепкого и качественного бетона, намного превосходящего лучшие современные образцы. Сами пирамиды, как выяснили ученые по толщине почвенного слоя, начали заноситься землей 8-12 тысяч лет назад. Такая датировка делает боснийские пирамиды старейшими из всех известных в мире пирамид. Высота боснийской пирамиды Солнца – 220 метров, то есть на одну треть выше Великой пирамиды Египта.

И пару слов об энергетических свойствах балканских пирамид. Физики зафиксировали загадочный факт: из вершин боснийской и сербской «пирамид» исходят электромагнитные лучи с частотой 28 кГц и радиусом 4,5 метра и 5 метров соответственно.

 

29Слайд 29. Искусственные Места Силы.

Научное изучение свойств Жизненной Силы началось в первой половине 19 века. В 1844 году немецкий ученый Карл фон Райхенбах издал серию писем, описывающих его исследования эфира, который он в честь бога Одина назвал Одической силой или «энергия Од».

Практическое использование этой энергии началось с конца 30-х годов прошлого века. Пионером в этой области стал австрийский ученый Вильгельм Райх, который поставил перед собой задачу не только отыскать космическую силу, являющуюся движителем всего живого на Земле,  но и научиться использовать её.

Для исследований он изобрел довольно простое устройство, которое концентрирует и удерживает эту неведомую энергию. Райх назвал эту энергию  «Оргон», а устройство – «Оргонным аккумулятором».

С тех пор создано немало разнообразных устройств, которые используя эффект формы и принципы действия аккумулятора Райха, создают зоны повышенной энергетики.

Последователи Николы Теслы, развивая его идеи, создают также генераторы Жизненной Энергии. Вот генератор Горана Марьяновича. То, что он действительно излучает жизненную силу, подтверждают непредвзятые живые организмы. Так, через некоторое время после  включения, цветы даже стоящие у окна, разворачиваются и начинает «смотреть» в сторону генератора.

 

30Слайд 30. Искусственные Места Силы.

Аналогичными свойствами обладают специальные зеркальные установки, которые переотражают, фокусирую  и концентрируют  энергоинформацию. Они используют идеи Н.Козырева и «оргонной» терапии В.Райха.

 

 

 

31Слайд 31. Феномены, наблюдаемые в зеркальных установках

1. Физиологические ощущения

1.1. Получение и распределение внешней энергии

1.2. Ощущение изменения веса тела

1.3. Вибрации, покалывания, шевеления, урчания внутри тела 

1.4. Необычные ощущения в проблемных местах тела или больных органах

1.5. Температурные ощущения (тепло, жар, прохлада)

2. Ментальные ощущения

2.1. Изменение восприятия времени

2.2. Незримое присутствие кого-то «иного»

2.3. Чувства полёта и расширение сознания

3. Визуальные, акустические и обонятельные эффекты

3.1. Ясновидение, видение других людей, знакомых и незнакомых мест и событий

3.2. Видение неизвестных сущностей, геометрических фигур, текстов

3.3. Наблюдение прошлых событий (ретроскопия)

3.5. Наблюдение будущих событий (проскопия)

3.8. Трансформация и исчезновение собственного отражения

3.9. Ощущение света, вспышек, цвета

 

32Слайд 32. Заключение.

В заключение хочу сказать, что познание фрактальных особенностей Мест Силы позволит целенаправленно создавать установки, достойные научным задачам 21 века. Эти установки:

– позволят человеку целенаправленно получать энергию и информацию, гармонизирующие жизнедеятельность его организма;

– помогут человеческому сознанию более эффективно взаимодействовать с Информационным полем Земли (ноосферой) и Вселенной.

 

 

 

Комментарий к слайду 1:

 

«МИР АНАЛОГИЙ – СХОДСТВО МИРОВ»

 

Сравнение материальных, частиц, волновых и духовных «форм» существования материи

«Даже высшие первобытные Духовные разумы, чтобы стать божественными, то есть полностью осознать Бога, должны пройти через человеческую стадию. «Человеческая» относится не просто к нашему, земному человечеству, но к смертным, которые населяют любой мир, то есть к тому разуму, который достиг равновесия материи и духа, какое мы имеем сегодня».

«Каждая целостность должна завоевать для себя право стать божественной путем познания самого себя… «Бессознательное развило Универсум исключительно в надежде достичь отчетливого познания самого себя», другими словами – стать ЧЕЛОВЕКОМ. Это также объясняет и скрытое каббалистическое значение выражения: «дыхание становится камнем, камень становится растением, растение становится животным, животное становится человеком, человек становится духом, а дух становится Богом».

Е.П.Блаватская, «Тайная доктрина»

ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ НАСЛЕДИЯ НИКОЛЫ ТЕСЛЫ,Белград,Сербия

Бульвар деспота Стефана, 37, 24.10.2013 г. 19.оо – 21.оо

Komentar slajda 1: Uvodni slajd

-----------------------

Дуализмволна - частица:

2.2

Комментарий к слайду 2:2. Реальность, описанная теориями и постулатами современной науки, ограничена и в рамках макро- и микромира. В домене макрокосмоса ограничение оформлено в виде так называемого «предела люксонов», то есть скорости света как показателя скорости, которую не может ни достичь, ни превзойти ни один объект, обладающий реальной массой покоя, и это является одним из основных постулатов Теории относительности. С другой «стороны», то есть в Области микромира, Реальность, описанная Квантовой теорией, ограничена показателями константы Планка, и все, что меньше 10^-35 метров, или короче соответствующего интервала времени – не может существовать.

Тем не менее, нам известно, что в «настоящей», «высшей» Реальности существуют объекты, скорость движения которых многократно превышает скорость света, а также такие, которые принадлежат к духовному аспекту реальности, то есть к различным уровням сознания.

--------------

ИСХОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ МАКСВЕЛЛА

(ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ)

В своей оригинальной работе Максвелл определил величину β как соотношение электростатической и электромагнитной постоянной:

β= sqrt 1/(ε*μ), {= 310 740 000 [m/s], ε = electric permitivity;  μ = magnetic permittivity}.

На основе принятой системы единиц следует:

K = 9* 109 {Кулонова константа; [Nm2/Coulomb2]}

μ0 = 4π * 10-7 = 1.256637* 10-6 {магнитная проводимость; [Henry/meter]}

Согласно определению закона Кулона, электропроводимость имеет следующее значение:

ε0 = 1/(4π * K), → εo = 1/36π* 109 = 8.841941*1012 [Coulomb/Volt*m].

β = sqrt 1/(ε*μ) = sgrt (36π*109/4π* 10-7) = 300 000 000 [meter/sec.]

СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОСТОЯННОЙ МАКСВЕЛЛА

Исходя из принятой системы единиц следует:

μ0 = 4π * 10-7 [Henry/meter],

значение электропроводимости (electricpermittivity) определено непосредственно по скорости света, то есть на основании среднего значения измеренной ранее скорости движения фотонов:

ε0 = 1/(μ0 * c2), → ε0 = 1/(μ0 * c2) = 8.854171 * 1012 [farad/meter],

тем самым – вопреки тому факту, что закон Кулона действует исключительно в отношении неподвижной электризации – постоянная Кулона получает следующее значение:

K = 1/(4π* ε0) = 8.987569* 109 [Nm2/Coulomb2)

β = c = sgrt 1/( μ0 * c2) = 299 792 458 [meter/sec.]

 3.3

Комментарий к слайду 3: Мои теоретические исследования показали, что эти ограничения можно преодолеть без нарушения действующих постулатов теории относительности и квантовой теории, если отделить константы в уравнениях Максвелла от скорости света, которые в прошлом считались одинаковыми. Эта «процедурная» и, видимо, случайная ошибка – основная причина того, что современная наука описывает большую часть реальности как виртуальную, или воображаемую.

-------------

Экспериментальное и теоретическое величина скорости световых волн

4.4 

Комментарий к слайду 4: Следовательно, экспериментально вычисленная скорость света является скоростью, с которой движутся фотоны как кванты электромагнитного излучения, но, как мы предполагаем, это не та скорость, которую теория относительности должна бы иметь в виду, говоря о «максимально возможной скорости», существующей в природе. Как мы предполагаем, «максимально возможная скорость» есть скорость, которую невозможно измерить практически, экспериментальным путем, но ее можно вычислить теоретически, опираясь на особенности вакуума. Ее величину утвердил Дж.К.Максвелл. Это «незначительное» различие не оказывает практически никакого воздействия при малых, средних, а также высоких скоростях. Скорее всего, в этом кроется одна из причин, по которым оба эти показателя уравнены, практически стали считаться одинаковыми. Тем не менее, объективная действительность свидетельствует о том, что мы должны строго различать обе эти величины таким образом, чтобы в «коэффициент Лоренца», четко определяющий показатели релятивистских объектов специальной и общей относительности как «максимально возможную скорость в природе», вместо значения скорости света внести показатели константы Максвелла.

Существенная важность применения этой небольшой поправки в восприятии физических величин, показатели которых сохраняют соответствие первоначальным определениям, состоит в том, что теперь скорость света становится доступной и корпускулярным объектам.

---------------------

ВСЕ воображаемые и/или виртуальные объекты становятся абсолютно реальными…

5.5 

Комментарий к слайду 5: На этом слайде мы видим огромную разницу в истолковании Специальной теории относительности с точки зрения классической науки и с точки зрения модели Квантированной Плотности Энергии. Левая часть диаграммы от точки 1 до точки 3 является диаграммой, предлагаемой классической наукой, на которой она сходится, если мы сочтем одинаковыми величины константы Максвелла и скорости света. Энергетическое «окно» между точками 2 и 3, как и «зеркальная картина» известной науке реальности, представленная на диаграмме областью между точками 3 и 5, описывает объекты с «другой стороны» пределов люксона и мир энергетических феноменов, обратных тем частям из «противоположной» реальности, причем все они абсолютно реальны...            

-------------------

РЕАЛЬНОСТЬ КАК ФРАКТАЛЬНАЯ РЕКУРСИЯ ПРОТИВОСТОЯЩИХ

ПОЛУРЕАЛЬНОСТЕЙ

Макромир (универсум) это:

- одно пространство и много времени (известное пространство и неопределенное время); (Земля, например, во все свои мгновения /в многочисленные мгновения/ «повсюду», в любой точке, частице своего пространства, /одно пространство/)

- время квантировано в пространстве; (серийная синхронизация количества времени в произвольном объеме пространства или в точке)

- пространство непрерывно, а время секвенционально

- идеальная симметрия (обустроенность) в пространстве и тотальная асимметрия (хаос) во времени.

Микромир (атом) это: 

- одно время и много пространства (известное время и неопределенное пространство) (например, электрон во всех своих пространственных точках /много пространства/ «вдруг», в любое мгновение, в частицу своего времени /одно время/)

- пространство квантировано во времени (параллельная синхронизацияколичества пространства в любой отрезок времени или мгновение)

- время непрерывно, в пространство секвенционально 

- идеальная симметрия (обустроенность) во времени и тотальная асимметрия (хаос) в пространстве

 6.6

Комментарий к слайду 6: Принцип Реальности как фрактальной рекурсии противостоящих полуреальностей можно распространить на всю структуру пространства-времени, причем Макро – мир, то есть универсум, единое пространство и множество времени, то есть Часть реальности, в которой пространство – континуум, а время – дисконтинуум, точнее – пространство знакомо и определенно, а время – неопределенно и хаотично. В микромире все наоборот. Пространство квантировано во времени. Время продолжительно и непрерывно, а пространство эпизодично, причем существует идеальная симметрия, или определенность времени и тотальная асимметрия и хаотичность пространства.

-----------------

КОСМИЧЕСКИЙ (МНОГОМЕРНЫЙ) МАЯТНИК

Иллюстрация двойственности реальности, во время которой ее составляют две противоположные полуреальности, движущиеся эквивалентно, но противоположно, а также подтверждение нашего тезиса о том, что пространство и время – эквивалентные противоположности, то есть, это две количественно эквивалентные, но качественно противостоящие целостности.

1. Земля – объект с самыми гармоничными и самыми согласованными отношениями пространства-времени-материи, то есть она является «самым резонансным» элементом солнечной системы, так как является единственной планетой в системе, у которой время революции, умноженное на гравитационное ускорение, равно скорости света. Tz,rev*g=c(360*86400*9,8=3ˆ m/s).

2. Основное количество времени (1/4 орбитального поперечника) начиная с 5184 года составляет: 5184*360*86400=1,61*10ˆ11 сек.

Основное пространственное количество, диаметр движение Земли вокруг Солнца,

Rz-s=1,49ˆ10ˆ11m.

3. Время революции Земли, Tz,rev=360ˆ86400=3.1ˆ10ˆ7 sec$

Объем Земли/длина экватора, Sz,rot/=2Rz*Pi=4*10ˆ7 m/

4. Время революции Луны, Tm? Rev=28,3*86400=2.45 10ˆ6 sec.

Объем Луны/Sm,rot/=2Rm*Pi=10*10ˆ6m (=4*Tm,rev; см. пункт 7)

5. Время ротации Солнца (sred) вокруг своей оси, Ts,rot=28 дней=2.4*10ˆ6 sec

Путь, пройденный Землей (rev) за время одного оборота (rot) вокруг своей оси (проецированный в «туда»/где «пространство» = «время»/ = vz,rev*Tz,rot/RIV/RIII=29469*86400/1056=2.4*10ˆ6 m

6. Масса Солнца * время вращения Солнца (sred) = масса Земли * время прецессии (эквинокции): Vs*Ts(2*10ˆ30*28*86400=4,8*10ˆ36)=Mz*Tp/ekv(5,5*10ˆ24*8,1*10ˆ11=4,4*10ˆ36)

7. Диаметр Луны примерно в 400 раз меньше диаметра Солнца, и, по какому-то странному стечению обстоятельств, Луна примерно на столько же ближе к Земле, чем к Солнцу. Поэтому при наблюдении с Земли видимые диаметры Луны и Солнца кажутся практически одинаковыми. При этом диаметр Земли в четыре раза больше диаметра Луны, то есть диаметр Луны составляет 1/4 диаметра Земли! (86400/400=216(=6*6*6; 400 – 40 =360; 360*1,111 = 400…)

 7.7

Комментарий к слайду 7: Эти идеи можно проиллюстрировать многочисленными примерами сравнения параметров пространства и времени ряда объектов в мире атомов или космических систем.

---------------------

ИЛЛЮСТРАЦИЯ РЕАЛЬНОСТИ КАК ОБРАТНО ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ ДУАЛЬНОСТИ  «ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ»

Основное количество времени = 1,59 *10ˆ11 sec.

Основное количество пространства = 1,49*10ˆ11 m.

Время revol. Солнца вокруг sred.Gal. = 1.54*10ˆ15 sec.

Радиус Солнца из массы = 1.4*10ˆ15 m

Время revol. Луны вокруг Земли = 2,42*10ˆ6 sec

Реальный радиус Луны = 1,7*10ˆ6 m  

Курьез:

Основное количество времени ~ Основное количество пространства ~ 1.5*10ˆ11 s/m

Радиус Луны из массы /=›KGE/=2.7*10ˆ11 m/

Комментарий к слайду 8: Иллюстрация Реальности как зеркально противоположной двойственности – путем сравнения основных пространственно-временных показателей.

------------------------

Tороидальная форма двойной пространственно-временного спирали

Структура, во многом согласующаяся с моими размышлениями, а также с моими более поздними экспериментами, модель Даниэля Срсы (Daniel Srsa “Prophet’s Manual”), в соответствии с которой пространство и время – две абсолютно одинаковые, но противостоящие друг другу инверсионные категории, так что:

-каждый объект обладает своим реальным, но противоположным «двойником», или, что еще интереснее:

- сложный пространственный объект (4D) может в форме своих «проекций» более низкого уровня выглядеть как два (3D «облика».

 8.8

Комментарий к слайду 9: Структурой, которая в большой степени согласуется с такой действительностью, является модель «Двойной геликоидальной спирали пространства-времени» Даниеля Срсы, в соответствии с которой пространство и время – две абсолютно одинаковые, но противоположные друг другу категории, так что у каждого объекта есть свой реальный, но противостоящий «двойник», и – что еще интереснее – пространственно более сложный объект, например, четырехмерный, который может проявиться в форме множества своих «проекций» более низкого уровня, например, в виде двух трехмерных «ликов».

------------------------

МНОГОМЕРНЫЕ СТРУКТУРЫ!

Полугиперсферическая структура Единства

N– представляет число пространственных измерений структуры.

VN- в топологическом смысле является «содержимым» рассматриваемой структуры в N измерениях. В Эвклидовой геометрии это понятие рассматривается только в случае N = 3, но здесь имеется в виду область, которая охватывает все точки, которым удовлетворяют соответствующие функции для 0 ‹ rR.

SN-1 – выражение, полученное выведением значения VN по радиусу r, а в топологическом смысле это «поверхность» рассматриваемой структуры, хотя понятие «поверхности» в Эвклидовой геометрии является точным только в том случае, когда N – 1 = 2(N=3). Вместе с тем, с топологической точки зрения, количество измерений не играет роли. Выражение SN-1 описывает топологическую область всех тех точек, которые удовлетворяют функции r = R.

Особенности топологических областей VN/SN-1

  1. VN (Эвклид)                                                                            SN-1 (Риман)

- имеет всего один центр                                                   - имеет бесконечно много центров

- при движении в любом направлении, в

  рамках дозволенного числа измерений,                     - границ не существует

  от центра к периферии подходит к границе

  облаcти

- не имеет антипода                                                              - у каждой произвольно избранной

                                                                                                       точки есть свой антипод

- Область не искривлена                                                      - Область искривлена

9.9 

Комментарий к слайду 10: Многомерные структуры теоретически очень хорошо описаны в виде различных форм топологических областей произвольного сложения, но проблема состоит в том, как представить их в нашем воображении, поскольку они не являются частью нашего чувственного опыта.

----------------------

"Искривление" пространство временной континуум

 10.10

Комментарий к слайду 11: Многочисленные эксперименты указывают на «искривление» пространственно-временного континуума мира, в котором мы живем, что абсолютно недвусмысленно указывает на его гиперсферическую форму, так что преимущество Римановой геометрии над геометрией Евклида – очевидно!

----------------------

Аналогия между нами чувственный, измерения и эмпирически известно мира с больше одномерных структур

11.11 

Комментарий к слайду 12: Единственный способ понять абстрактные математические решения – «мысленные эксперименты» и нахождение аналогий между чувственно, умственно и опытным путем познанного мира с помощью трех «пространственных» и одного «временного» измерения и структурами более низких измерений, и далее – их аналоговое «отражение» в многомерной структуре.

----------------------

Модель "Kvantiranih плотность энергии",  пространство-энергии диаграмма

 12.12

Комментарий к слайду 13: Результатом моих исследований пространственно-временной структуры стала Модель Квантированной Плотности Энергии. Анализ объектов в широком диапазоне шкалы размеров в области микро-, макро- и гипермира показал, что плотность любого объекта не может иметь случайной величины. Квантирование энергии ввел в физику Макс Планк. В нашей Модели этот принцип распространяется на всю пространственно-временную структуру. В соответствии с постулатами нашей Модели, плотность энергии квантирована, а стабильно могут существовать только объекты с определенным соотношением энергии этого объекта и частью пространства, которую он занимает. Анализ многочисленных объектов показал, что их массы приблизительно пропорциональны квадрату их диаметра при первом уровне квантирования. Эта закономерность действительна для всей шкалы – от макрокосмоса и через микрокосмос к гиперкосмосу, то есть области четвертого квадранта, которому мы приписываем духовный аспект нашей реальности, или различные уровни сознания.

------------------

Гипер-пространство область

 13.13

Комментарий к слайду 14: Хотя эта область относится к метафизике и эзотерике, мои исследования показывают, что сущности в этой области реально наличествуют, а их существование базируется на тех же основах, что и наличие сущностей в макро- и микромире. Возможность установления  связей между субстанциональными и волновыми формами объектов, их массами, величинами и соответствующими волновыми длинами, по сообщению де Бройля – с духовными объектами, предоставляет нам намного больше знаний о мире, в котором живем, чем то обеспечивает классическая наука. И, что еще важнее – делает это, не нарушая основных постулатов принятых на сегодняшний день теорий.

-----------------------

IV квадрант диаграмма Энергия – Пространство –Духовный аспект реальности

(нет технической возможности сделать перевод надписей на диаграмме)

«В космосе существует единое ядро, от которого мы получаем всю свою силу, все вдохновение… Оно вечно привлекает нас, и каждый из нас в состоянии познать его ценность. Мне так и не удалось проникнуть в тайну этого ядра, но я чувствую, что оно существует. Если я хочу представить нечто духовное, то тогда вижу свет; если я хочу придать этому какой-либо материальный атрибут, то это – красота и сочувствие».

Никола Тесла

 14.14

Комментарий к слайду 15: Понимание времени как трехмерной структуры, аналогичной структуре пространства, с учетом закономерности зеркально противоположного «отражения», которое предлагает нам модель Квантированной Плотности Энергии, предоставляет нам возможность познакомиться с миром «временнЫх существ» из области гиперкосмоса – с теми самыми тонкими энергетическими формами из «мира идей». Безусловным фактом является то, что, в соответствии с установками нашей Модели, диаграмма IV квадранта энергии-пространства, то есть области гиперкосмоса, охватывает духовный аспект нашей Реальности, и это послужило для меня главным поводом для поиска возможных ответов в сведениях, полученных в результате исследований сознания.

Одним из весьма значительных последствий наших исследований стало то, что оба диаметрально противоположных философских направления, «материализм» и «идеализм», приходят к абсолютно равноправным отношениям, поддерживая тех, кто считает материю единственной субстанцией и мерилом всего, но также и тех, для кого таковыми являются духовные ценности и идеи вообще, и они сходятся на межевой границе действительности. Это явление, по сути, важнее всего. Именно этот факт стал поводом для самого серьезного изучения сведений, полученных от древних мистиков, использовавших свой конкретный опыт.

Действительность высших (мистических) состояний сознания лично исследовали и пережили на собственном опыте все без исключения практикующие эзотерики, следовавшие своим религиозным традициям. В мистическом состоянии разные люди в разные периоды, равно как и последователи разнообразных религиозных течений и учений, пришли к одинаковым знаниям, только описали их несколько иначе. Итак, судя по всему, их опыт абсолютно идентичен, причем разница отражается только в языке и в форме описания, то есть, в использовании различной терминологии при описании одинаковых явлений. Потому суть дела состоит всего лишь в том, что мы выбрали (причем это не играет решающей роли) представительное сравнение двух эзотерических традиций, одной восточной и одной западной, Индуизма и Христианства, и тем самым к Стабильным объектам из области IV квадранта диаграммы, постулированной Моделью, мы присоединили соответствующие «духовные категории» из космогонии Упанишады и Даскалоса.

---------------------

КОРРЕЛЯЦИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ, КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВЫХ И ДУХОВНЫХ «ФОРМ» СУЩЕСТВОВАНИЯ МАТЕРИИ

 15.15

Комментарий к слайду 16: Рассматривая нашу диаграмму энергии-пространства стабильных объектов, мы видим, что Фотон – квант-носитель так называемых электромагнитных волн Герца, стабильный объект k=+8, и Теслион – квант-носитель Волн Теслы, стабильный объект k=+9, находятся в середине «пути» («траектории» роста и развития...) между «Верховным Духовным Абсолютом» и «Космосом», этими конечно-начальными «точками» их вечной трансформации, то есть взаимно инверсионного «превращения» одного в другого, и к этой «области» мы можем (естественно, только в абстрактно-ассоциативном смысле) присоединить понятие «пространство-время зеркала», как своего рода «пограничной области», в которой временнЫе категории трансформируются в пространственные, а пространственные – во временные. Другими словами, параметры пространства, измеряемые метрами, превращаются во временные категории, выражающиеся в секундах, и наоборот. Более чем интересно – и это очевидно – что это одновременно является и «пограничной» областью между духовными и материальными формами существования. (!)

На основе установленных закономерностей и принципов, постулированных Моделью в форме весьма простых математических связей, можно определить соответствующие «пары» материя-дух, то есть установить ассоциативную взаимосвязь между соответствующими уровнями квантированности. Следовательно, каждый Стабильный объект Единства можно непосредственно связать со своим «противоположным» обликом существования, причем Модель предоставляет нам все сравнительные сведения, то есть, «ожидаемые» параметры пространства-времени-энергии: массу и диаметр реальной или фиктивной сферы, то есть соответствующей частоте де Бройля.

------------------

КОРРЕЛЯЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ И ВРЕМЕННЫХ СУЩНОСТЕЙ

(нет технической возможности сделать перевод надписей на диаграмме)

16.16 

Комментарий к слайду 17: На этом слайде показана часть полученных результатов анализа, с помощью которого мы можем проиллюстрировать полное соответствие «Реальности», которую мы рассмотрели с позиций классической научной мысли, и с позиций эзотерического видения – которое полностью недоступно современному человеку и современной науке по причине того, что оно неподвластно нашим чувственно-умственным возможностям, и охватывает Объекты, параметры которых намного меньше показаний, характеризующих постоянную Планка. С учетом того, что область гиперизмерения «над» зоной «4D зеркала» абсолютно аналогична  «нижней» полугиперсферической области, она не показана полностью, так как она идентична «своему образу» пространства-времени-энергии. Результаты отражения Стабильных объектов соответствующего уровня квантированности, то есть «материальных» и «духовных феноменов», получены на основании постулатов Модели, по тем же самым образцам, путем инверсии их пространственно-временных параметров. Таким образом, например, Стабильный объект К=-10, соответствующий «Универсуму» в нынешней фазе развития, «отражается» в своей инверсионной форме существования: Стабильный Объект К=+28, который соответствует понятию «Творческого сознания» по космогонии Упанишады, или «Богу Отцу» по космогонии Даскалоса.

Большой интерес представляет тот факт, что объекты, «близкие» к области «Гиперсферического экватора», который образуют микрочастицы и энергетические волны, описанные пространственно-временными величинами, очень близки по своим показателям – они «отражаются» друг в друге, однако мы должны учитывать, что речь идет о «структурах» с различным «удельным весом», принадлежащих к разным «мирам», или, в соответствии с Моделью, с различной плотностью энергии. Тем не менее, об установлении взаимной связи бесспорно свидетельствует тот факт, что Стабильный объект из области К=+3 до К=-4, который в нашем реальном физическом мире является молекулой, клеткой ткани, ..., галактикой – «отражается» в объекте: К=+16 до К=+22, и который по космогонии Даскалоса охватывает «Третье небо» или «Нижний поэтический мир», в котором «Интеллект Абсолютного Бытия выражается через мысленные облики от одноклеточных организмов... до галактик»...

---------------------

Космическая универсальность и всеобщая гармония на всех уровнях бытия

 17.17

Комментарий к слайду 18: Количество и род информации, новых знаний и возможных объяснений, которые предоставляет нам Модель, действительно являются исключительными по многим критериям, но уникальной ее делает возможность описывать нефизические феномены. При этом ожидаемые показания реальных физических параметров, характеризующих эти феномены, основываются на точно установленных данных и сведениях, полученных действующими научными учреждениями. С учетом того, что одним из основных принципов Природы является фрактальность, наша идея о том, что связи и закономерности, обнаруженные в материально-физической части реальности, могут быть обобщены и распространены на всеобщее Единство, нашли полное подтверждение. Количественная и качественная согласованность феноменов «физической» и «нефизической» реальности указывает на Космическую универсальность и общую гармонию на всех уровнях существования, а тем самым и однородность общих Принципов Природы.

-------------------------------------

Заключение

Как наверху, так и внизу – давным-давно сказал Тот Атлант, Гермес Трисмегист, король мистерий, хранитель записей, всемогущий царь...  что на небе, то и на земле, утверждали и греческие философы, и наша Модель утверждает то же самое: «Универсум-объект» по сути есть зеркальная картина того же самого «Мысль-объекта», то есть «Пракрити» есть всего лишь корпускулярная форма «Пуруши»... И наоборот...

 18.18

Комментарий к слайду 19: И в заключение. Принимая во внимание структуру Реальности таковой, какой ее подразумевает Модель КПЭ, одна и та же энергетическая сущность – некий конкретный Стабильный объект – может быть выражен «формами» существования в виде частиц или волн, но также и в своем – «духовном» – свойственным противоположным «материи» облике. При этом каждый «материально-пространственный» феномен всегда обладает своим «духовно-временным» двойником, то есть своей «зеркальной, мысленной картиной», или духовной (тонкой энергетической) формой определенного уровня сознания в качестве своей «пространственно-временной» – противоположной пары. И наоборот. Как наверху, так и внизу – давным-давно сказал Тот Атлант, Гермес Трисмегист, король мистерий, хранитель записей, всемогущий царь...  что на небе, то и на земле, утверждали и греческие философы, и наша Модель утверждает то же самое: «Универсум-объект» по сути есть зеркальная картина того же самого «Мысль-объекта», то есть «Пракрити» есть всего лишь корпускулярная форма «Пуруши»... И наоборот...

 

 

 

Tesla Memorial  07. 01. 2014. - 71 godina od smrti Nikole Tesle

 

 

Jedinstvena penzija, koju je veliki naucnik Nikola Tesla primao, bila je iz Kraljevine Jugoslavije
 

 Primer kako je izgledao jedan od cekova. Original  cekova se nalazi u MC za istrazivanje nasledja Nikole Tesle u Beogradu.